úklidové prostředky a stroje úklidové prostředky a stroje
0 ks produktů za 0 ,-Kč
k pokladně

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.uklizenoshop.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

1. Kontaktní údaje:

PPN group s.r.o.

Sídlo: Na Jíkalce 2906/19A, 301 00 Plzeň 
IČ: 02833212                    DIČ: CZ02833212

 

Telefon: +420 607 399 899, Email: info@uklizenozavas.cz

Provozovna:Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Způsoby platby:

  • převodem při osobním převzetí zboží
  • hotově nebo bankovním převodem předem při doručení zboží přepravní službou

 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, podle dodacího termínu u jednotlivého zboží . Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Je-li u zboží uvedeno „skladem u dodavatele“, prodávající zboží odešle nejpozději do čtyř pracovních dnů. O přesné době dodání bude kupující vždy informován telefonicky či e-mailem. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontroloval.

 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu společně s objednaným zbožím.

V přídadě zjištění závady po předání zboží má prodavající nárok reklamaci neuznat.

 Cena a způsob doručení:

 Počet balíků optimalizujeme na nejmenší počet. Jeden balík max. 20 kg a 80x 60x 200cm.  U zásilek, které se nevejdou do této váhy a rozměrů, se cena dopravy stanovuje individuálně. A sice jeden balík jedno dopravné. Příplatek za dobírku je dle ceníku zvolené přepravy.

 V případě posílání do zahraničí je cena dopravy stanovena individuálně.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat a požadovat po kupujícím náhradu škody.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle na adresu Domažlická 1135/119, Plzeň nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, převodem na účet kupujícího. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu ne na dobírku, kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zboží musí být vráceno na adresu Domažlická 1135/119, Plzeň či po předchozí domluvě jiným způsobem. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

5. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen písemně uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. 

 

8. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 22.6.2017.