Drogerie online a úklidové stroje Drogerie online a úklidové stroje
0 ks produktů za 0 ,-Kč
k pokladně

Mazlavé mýdlo 9 kg

Naše cena:

543,-Kč (s DPH)
449,-Kč ( bez DPH)


Objednací číslo:375
Dostupnost: ihned k odeslání

Popis a Parametry

Mazlavé draselné mýdlo je určené na úklid pod­lah hygienických zařízení, stěn před malováním (vhodné i na nikotin), odstranění hrubších nečis­tot z omyvatelných povrchů.

Dále je využíváno v průmyslu k mazání dopravníků, jako mazivo při spojování potrubí místo speciálních kluzných prostředků, jako přísada do betonu.

Není vhod­né pro mytí pokožky. Bez parfemace a aditiv.

 

Vlastnosti:
  • český výrobek
  • tradiční receptura od roku 1934
  • využití v průmyslu a úklidových firmách
  • bez aditiv
  • široký rozsah použití (na úklid, pro malíře, pro instalatéry, do průmyslu)
Dávkování:

Standardní 150 g/10 l, dle účelu použití a míry znečištění doporučujeme ředit v intervalu 1:50 až 1:100

Složení: 

Draselné mýdlo 15% a více, ale méně než 30%, hydroxid draselný do 1%, voda

Údaje o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte, a před opětovným použitím ho vyperte.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Objednací číslo: 375
Dostupnost: ihned k odeslání
Kde se používá: Podlaha | pro hotely | pro restaurace | Mycí stroje
Objem nádoby: 9 l