Drogerie online a úklidové stroje Drogerie online a úklidové stroje
0 ks produktů za 0 ,-Kč
k pokladně

BANOX TABS dezinfekční chlorové tablety 1kg

Naše cena:

1 039,-Kč (s DPH)
859,-Kč ( bez DPH)


Objednací číslo:1877
Dostupnost: do týdne

Popis a Parametry

Dezinfekční prostředek na bázi chloru ve formě tablet s baktericidním, fungicidním a virucidním účinkem, pro dezinfekci všech omyvatelných ploch a povrchů na bázi aktivního chloru.
Vysoká účinnost a snadné použití.
 
Jednoduché dávkování 1-2 tablety do 10 l vody a expozičním časem 5 minut.

 

Signální slovo:  VAROVÁNÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302                         Zdraví škodlivý při požití.

H319                         Způsobuje vážné podráždění očí.

H335                         Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400                         Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410                         Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH 031                  Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102                         Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261                        Zamezte vdechování prachu.

P271                        Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273                        Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280                        Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P312                        Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P405                        Skladujte uzamčené.

P501                        Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

účinné látky: troklozen-natrium 89g/100g

30 % a vice: bělicí činidla na bázi chloru

Obsah aktivního chloru: min. 45 %, t.j. 1,5 g aktivního chloru / 1 tableta o hmotnosti 3,33 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Objednací číslo: 3690303136
Dostupnost: do týdne
Kde se používá: Podlaha | Plochy
Hmotnost (kg): 1
Antibakteriální: ano
Druh: tablety